Incasso

Elke ondernemer is bekend met wanbetalers. In kleinere ondernemingen is er vaak geen tijd/ervaring om een kwalitatieve opvolging te doen van openstaande facturen, Hierdoor kan de onderneming het gevaar lopen om in cashflow problemen te komen.

Bowman Advocaten is uw ideale partner, een verlengstuk van uw onderneming, vanaf de eerste aanmaning tot de effectieve invordering en de eventuele een gerechtelijke procedure.

 

FULL SERVICE

Totale aanpak vanaf uw in-house debiteurenopvolging tot gerechtelijke invordering.

Als advocaat zijn we de enige in het incasso landschap die u deze full service effectief kunnen verlenen, aangezien wij gemachtigd zijn om op te treden namens u in het minnelijke traject én omdat we u kunnen vertegenwoordigen in het juridische traject voor de rechtbank. U weet steeds wie uw naam behartigt en waarvoor wij staan!

Dit is heel belangrijk in uw keuze voor ons als partner: noch een incassokantoor, noch een gerechtsdeurwaarder kunnen dit volledige traject onder hun eigen naam behartigen! Zij zullen steeds met onderaannemers moeten werken, waardoor u niet altijd weet hoe of wat er gebeurt met uw dossiers.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Een goed debiteurenbeleid begint vanaf de factuurvoorwaarden en loopt door tot de effectieve betaling van de factuur voor de geleverde diensten/prestaties Bowman Advocaten kan u bijstaan van A tot Z:

 • Opstellen factuurvoorwaarden
   
 • Opstellen aanmaningsbrieven: structurele en consequente opvolging van uw onbetaalde facturen is een keyword. Kort op de bal spelen is niet a-commercieel of onethisch. Het voorkomt dat debiteuren geconfronteerd worden met een “vergeten” schuld waardoor de schuldenberg zich opstapelt en er een uitzichtloze situatie ontstaat.
   
 • Juridisch advies om uw debiteurenbeheer te optimaliseren
   
 • Via ons gebruiksvriendelijk platvorm kunnen we een flow opstellen waarbij uw openstaande facturen vanaf de 2de aanmaning op dit platform worden ingelezen en automatisch worden opgevolgd door een traject dat in samenspraak met u wordt opgesteld.
   
 • Het platform vormt een connectie tussen alle betrokken partners: - u ziet in real time de stand van uw dossier - de gerechtsdeurwaarder kan alle stappen hierop inlezen - de debiteur heeft een login waardoor hij zelf zijn dossier kan raadplegen en eventueel een afbetalingsplan kan vragen.
   
 • Wij garanderen een efficiënte, pragmatische aanpak waarbij de commerciële belangen, de sociale en menselijke achtergronden zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Het uiteindelijk doel, nl. betaling van de openstaande facturen wordt op een ethische en respectvolle manier bereikt, waarbij er heel erg gefocust wordt op het beperken van kosten voor zowel de debiteur als de opdrachtgever. Uiteraard blijft het hoofddoel de continuïteit van uw cashflow te verzekeren.

 

Bowman Advocaten heeft al meer dan 40 jaar expertise in het invorderen van onbetaalde facturen, waardoor zij een enorme kennis heeft aan ervaring en ook een databank aan gegevens.
Hierdoor kan zij ook zeer goed inschatten in welke dossiers er stappen kunnen genomen worden en in welke dossiers het beter is om af te sluiten om nutteloze kosten te vermijden.

 

SPOC

Single Point Of Communication: 1 aanspreekpunt voor het volledige traject.
Bowman Advocaten vormt een SPOC voor al haar klanten. Zij communiceert met alle onderaannemers namens haar opdrachtgevers. Hierdoor neemt zij ook een soort waakhondfunctie op zich bij de gerechtelijke uitvoering van vonnissen.

 

EEN EVENWICHT TUSSEN OPTIMALISATIE VAN UW CASHFLOW EN RESPECT VOOR MENSELIJKHEID EN BEHOUD VAN COMMERCIELE RELATIE

Door deze overkoepelende aanpak, van zowel het minnelijke invorderingstraject als het gerechtelijke traject, onderscheiden wij ons van incassokantoren ( die enkel het minnelijke traject kunnen uitvoeren) en van gerechtsdeurwaarders, die vanuit hun opdracht als publiek ambtenaar, in principe enkel het gerechtelijke invorderingstraject kunnen uitvoeren.

Als advocaat hebben we de mogelijkheid én de ambitie om zoveel mogelijk in te zetten op het minnelijk traject.

Ook ten aanzien van de debiteuren is een aanmaningsbrief van een advocaat minder agressief dan deze van een gerechtsdeurwaarder of een incassokantoor, waardoor de menselijke én commerciële relatie wordt gerespecteerd.

Aangezien we wekelijks de ontvangen betalingen doorstorten heeft u ook een zekerheid van een constante cashflow.

BEWEZEN EFFECT VAN CASCADE EN ESCALATIE

Op basis van universitair onderzoek ( O.a. door Elias Storme “Schuld in Meervoud” Antwerpen, 2020) is gebleken dat het heel belangrijk is in het invorderingstraject om te werken met een stappensysteem waarbij de aanmaning telkens “verstrengd” wordt, waardoor ook de druk verhoogd op de debiteur om te reageren.

De eerste (twee) aanmaningen gebeuren meestal door de onderneming, waarbij in de laatste brief aangekondigd wordt dat bij gebreke aan vrijwillige betaling, het dossier zal worden doorgegeven aan hun raadsman.
Wanneer dan effectief hierna een schrijven wordt ontvangen door de debiteur, dan beseft deze dat de onderneming wel écht doet wat ze aankondigt. Hierdoor is de debiteur heel erg geneigd om onmiddellijk te betalen . Dit wordt effectief ook aangetoond door onze hoge recuperatiegraad na een eerste aanmaning.

De debiteur ontvangt via ons kantoor 1 of 2 aanmaningen (te bepalen door de opdrachtgever) waarbij in de brief duidelijk gesteld wordt dat dit nog behoort tot de minnelijke invordering, doch dat bij gebreke aan tijdige betaling het dossier zal worden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer er dan effectief hetzij een aanmaning, hetzij een aanmaning – dagvaarding wordt verzonden door de gerechtsdeurwaarder, zal dit opnieuw een versterkend effect hebben op de debiteur.
Slechts in +/- 6% van de zaken wordt er effectief overgegaan tot een gerechtelijke procedure.

Prof. Storme toont in zijn uiteenzetting ook aan dat het wegnemen van één van deze stappen een grote impact heeft op de recuperatiegraad.

Voor de doorsnee debiteur is een gerechtsdeurwaarder of een incassokantoor hetzelfde als een “vonnis of het verkopen van de inboedel”, waardoor zij in paniek geraken en de schulden zich beginnen op te stapelen omdat de debiteur zich geen uitweg meer weet.

 

TRANSPARANTIE EN OPTIMALE COMMUNICATIE DOOR ONLINE PLATFORM

Alle betrokken partijen hebben een inlog op het gemeenschappelijk incassoplatform: u als opdrachtgever, de debiteur, de gerechtsdeurwaarder.

Zo kan u in realtime uw stand van het dossier nagaan, kan ook de debiteur zijn dossier nagaan, rechtstreeks emails of berichten sturen in zijn dossier, een afbetalingsplan vragen, ….

U kan ook ten allen tijde verschillende maatrapporten trekken of bij ons opvragen zodat u steeds kan nakijken wat de recuperatie resultaten zijn.

 

KOSTENBESPAREND VOOR ZOWEL OPDRACHTGEVER ALS DEBITEUR

Bowman Advocaten heeft er geen eigen belang bij om kosten te maken, doch enkel om de debiteur ertoe aan te zetten om asap te betalen en bij voorkeur in de minnelijke fase, zodat er geen bijkomende gerechtskosten worden gemaakt, die er vaak toe leiden dat de schuldenberg niet meer overzienbaar wordt waardoor u als opdrachtgever enerzijds geen betalingen recupereert en anderzijds nog gerechtskosten dient te betalen.

Bowman Advocaten doet wat ze zegt en maakt geen verborgen kosten t.a.v. de debiteur om t.a.v. de opdrachtgever een “no cure no pay” beleid te beloven.

Ten einde nutteloze kosten en procedures te begeleiden wordt er steeds een solvabilteitscheck gedaan. Door de jarenlange ervaring beschikt Bowman Advocaten over een groot netwerk aan informatie en gegevensbestanden, met respect voor de wet op de privacy.

Indien blijkt dat een debiteur niet solvabel is, dan wordt er aan schuldbewaking gewerkt, dwz dat het dossier op regelmatige tijdstippen wordt geactiveerd in de vorm van bv een adrescontrole, een sms, een herinneringsmail,…

 

COMBINATIE VAN JURIDISCHE ERVARING EN EEN HOOGTECHNOLOGISCH INCASSOPLATFORM MAAKT PROFESSIONELE AUTOMATISATIE MOGELIJK

Door deze combinatie is het mogelijk om de debiteur volgens de nieuwste technologieën rechtstreeks te contacteren op een heel efficiënte en regelmatige manier:

 • Geautomatiseerde smssen op geregelde tijdstippen
   
 • Geautomatiseerde mails op geregelde tijdstippen
   
 • Automatische opvolging van afbetalingsplannnen (maandelijkse herinneringsmails + bevestigingen dat de betalingen werden ontvangen)

 

PERSOONLIJKE AANPAK EN KENNIS VAN HET DOSSIER

Ondanks de hoog graad van automatisatie, behoudt Bowman Advocaten de vinger aan de pols bij haar dossiers.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de kleinschaligheid van het kantoor wat een kracht is in plaats van een beperking: elke dossierbeheerder heeft kennis van de dossiers die hij/zij onder haar beheer heeft waardoor zowel de opdrachtgever als de debiteur steeds één aanspreekpunt hebben, waardoor een dossier nog kwalitatiever kan worden opgevolgd.

Door de hoge graad van automatisatie kan een groot aantal dossiers efficiënt verwerkt en opgevolgd worden, doch kan de opdrachtgever rekenen op een dossierbeheerder die de dossiers die onder zijn/haar hoede zijn perfect opvolgt en kent.

 

MINNELIJKE INCASSO

Stappenplan:
Via een excell verstuurd vanuit uw boekhoudprogramma bezorgt u ons een overzicht van de openstaande en vervallen facturen die dan in real time in ons software pakket worden ingelezen.

Binnen de 24u na het inlezen op ons kantoor wordt er door een vriendelijke doch duidelijke brief verzonden hetzij per mail, hetzij per post aan de debiteur.

Het vervolg van het traject wordt samen met u bepaald. U bepaalt of er nog een 2de rappel wordt verstuurd of er nog een telefonisch contact is of een sms, ….

We trachten om via verschillende mogelijke manieren in contact te komen met de debiteur, aangezien ervaring ons leert dat wanneer een debiteur op geen enkele manier reageert, er hetzij een structurele schuldenproblematiek is, waarbij we op een gepaste wijze moeten reageren en niet noodzakelijk een gerechtelijke procedure dienen op te starten, hetzij een onwil is waarbij een rechtstreeks contact vaak ertoe leidt dat de debiteur alsnog bereid is om te betalen.

 

GERECHTELIJKE INCASSO

Steeds in samenspraak met u wordt het dossier doorgestuurd naar één van onze gerechtsdeurwaarderskantoren waarmee reeds een jarenlange vertrouwensband is opgebouwd.

De gerechtsdeurwaarders waarmee wij samenwerken volgen onze filosofie en zullen geen nutteloze kosten maken wanneer deze niet te verantwoorden zijn t.a.v. de opdrachtgever of t.a.v. de debiteur.

Ook deze gerechtelijke flow kan u volledig in real time volgen op ons platform omdat ook de gerechtsdeurwaarder hiermee gelinkt is.


Heeft u vragen?
Wij zijn er om u te helpen.

Bowman Advocaten

Van Eycklei 45
2018 Antwerpen

Het Kantoor

2023 © All Rights Reserved